Standard T-VER

เป็นกลไกที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology)

เป็นวิธีที่ใช้ในการคำนวณการลด / กักเก็บก๊าซเรือนกระจกของโครงการ T-VER มาตรฐาน โดยแบ่งตามประเภทโครงการและขอบข่ายของกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งผู้พัฒนาโครงการต้องเลือกใช้ระเบียบวิธีฯ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ โดยระเบียบวิธีฯ สามารถแบ่งออกเป็น 15 ขอบข่ายตามลักษณะของกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

Image
พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [REF]
Image
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน [EEP]
Image
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT]
Image
การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า [EV]
Image

การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นธรรมชาติ [MNR]

Image
การจัดการน้ำเสียชุมชน [CWM]
Image

การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR]

Image
การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ [EEE]
Image
การใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ด [CS]
Image
การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ [MU]
Image

การดักจับ กักเก็บ และ/หรือการใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก [CCUS]

Image
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โรงงาน และในครัวเรือน [EEB]
Image
การจัดการขยะมูลฝอย [SWM]
Image

การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม [IWM]

Image
ประเภทอื่นๆ ตามที่ อบก. กำหนด [OTH]

เครื่องมือการคำนวณ (Tools)

Image
Image
Image

ขึ้นทะเบียนโครงการ

 Standard T-VER
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th