หมายเหตุ
ชื่อที่ปรึกษา ประเภทโครงการที่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้
คุณกฤษณี สุวรรณพาหุ 06 : การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน [EEB]
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 01 : พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [REF] 03 : การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] 04 : การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า [EV] 06 : การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน [EEB] 09 : การจัดการขยะมูลฝอย [SWM] 11 : การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ [MU] 12 : การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม [IWM]
บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด 01 : พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [REF] 03 : การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] 04 : การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า [EV] 06 : การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน [EEB] 09 : การจัดการขยะมูลฝอย [SWM] 11 : การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ [MU] 12 : การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม [IWM]
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 : การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR]
บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด 01 : พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [REF] 03 : การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] 04 : การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า [EV] 06 : การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน [EEB] 09 : การจัดการขยะมูลฝอย [SWM] 10 : การจัดการน้ำเสียชุมชน [CWM] 11 : การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ [MU] 12 : การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม [IWM]
รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก 13 : การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR]
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13 : การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR]
นายจามร อนุชิตโอฬาร 03 : การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] 04 : การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า [EV] 06 : การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน [EEB]
TEAM FORESTRY 13 : การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR]
สหกรณ์นครผักผลไม้จำกัด 13 : การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR]
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 02 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน [EEP] 03 : การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] 04 : การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า [EV] 05 : การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ [EEE] 09 : การจัดการขยะมูลฝอย [SWM] 10 : การจัดการน้ำเสียชุมชน [CWM] 11 : การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ [MU] 12 : การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม [IWM] 13 : การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจแอนท์กรีน 13 : การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร [FOR&AGR]
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด 02 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน [EEP] 03 : การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ [PT] 04 : การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า [EV] 05 : การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ [EEE] 06 : การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน [EEB] 09 : การจัดการขยะมูลฝอย [SWM] 10 : การจัดการน้ำเสียชุมชน [CWM] 11 : การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ [MU] 12 : การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม [IWM]