Standard T-VER

เป็นกลไกที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ


 
 
 
เรียนรู้เพิ่มเติม

Premium T-VER

ช่วยสนับสนุนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย NDC ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย
มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
สอดคล้องและมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกที่กำหนดไว้ในข้อตกลงปารีส

เรียนรู้เพิ่มเติม
0
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดลง/กักเก็บ อยู่ที่ 12,863,088 tCO2eq/ปี
Image
Image
Image
กิจกรรมล่าสุด
กิจกรรมทั้งหมด
สถิติการรับรองคาร์บอนเครดิต โครงการแบบเดี่ยวและแบบควบรวม
ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER
ราคาซื้อขายราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต แยกตามประเภทโครงการ
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th