Premium T-VER

เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (Premium T-VER Methodology)

คือ แนวทางสำหรับการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการ Premium T-VER ซึ่ง อบก. จำแนกตามประเภทโครงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยแต่ละระเบียบวิธีฯ ประกอบไปด้วยเงื่อนไข ลักษณะกิจกรรมที่เข้าข่าย สมการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ต้องตรวจวัด รวมถึงวิธีการติดตามผล                                                             ผู้พัฒนาโครงการต้องใช้ระเบียบวิธีฯ  ที่ได้รับอนุมัติจาก อบก. สำหรับโครงการ Premium T-VER  เท่านั้น 

Image
พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
Image
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อน
Image
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
Image
การใช้ยานพาหนะไฟฟ้า
Image
การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นธรรมชาติ
Image
การจัดการน้ำเสียชุมชน
Image
การลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร
Image
การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์
Image
การใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ด
Image
การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์
Image
การดักจับ กักเก็บ และ/หรือการใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก
Image
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โรงงาน และในครัวเรือน
Image
การจัดการขยะมูลฝอย
Image
การจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม
Image
ประเภทอื่นๆ ตามที่ อบก. กำหนด

เครื่องมือการคำนวณ (Tools)

Image
Image

ขึ้นทะเบียนโครงการ

 Premium T-VER 

Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th