• โปรแกรม: Standard T-VER

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และการขอรับรองคาร์บอนเครดิต

  1. ค่าธรรมเนียมการพิจารณาขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต)

        อบก. จะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการให้บริการของ อบก. ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ตามหลักการดำเนินงานขององค์การมหาชนซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้จากโครงการ T-VER ในอัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) โดยการคิดค่าธรรมเนียมเท่ากันทุกโครงการในอัตราเดียว ดังนี้

กิจกรรมที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

(บาทต่อคำขอ)

การขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER

5,000

การขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต)

5,000
หรือ
3,000 และหักคาร์บอนเครดิต
จำนวน 10 tCO2eq ต่อคำขอ

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมในตารางยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) อัตราร้อยละ 7

2. ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม

  • ให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนโครงการ/ขอรับรองคาร์อบเครดิต ชำระค่าบริการพร้อมกับการยื่นคำขอการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER หรือ การขอรับรองคาร์บอนเครดิต
  • ขั้นตอนการยื่นชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และการรับรองคาร์บอนเครดิต ดังนี้Picture12

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้
(1) ชำระด้วยการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือ
(2) ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
ชื่อบัญชี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (รายได้ อบก.) บัญชีเลขที่ 955-0-10069-3 (Account Number 955-0-10069-3)
(3) ชำระด้วยบัตรเครดิต พร้อมค่าธรรมเนียมการชำระด้วยบัตรเครดิต อัตราร้อยละ 2