ข้อกำหนดโครงการ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

  • โปรแกรม: Standard T-VER

           ผู้พัฒนาโครงการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางที่ อบก. กำหนด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ และต้องสรุปผลการประชุมและข้อคิดเห็นที่ได้รับในเอกสารข้อเสนอโครงการ   โดยผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB) จะตรวจสอบความคิดเห็นที่ได้รับและการดำเนินการของโครงการต่อความคิดเห็นที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโครงการในขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ

Publice-P.jpeg

การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

TCERs TH 08 s

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares