ระเบียบวิธี

การจำแนกขอบข่ายตามระเบียบวิธี

การจำแนกขอบข่ายตามระเบียบวิธี

  • โปรแกรม: Standard T-VER

 ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) คือ วิธีที่ใช้ในการคำนวณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจกของโครงการ T-VER โดยแบ่งตามประเภทโครงการและขอบข่ายของกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งผู้พัฒนาโครงการต้องเลือกใช้ระเบียบวิธีฯ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ โดยระเบียบวิธีฯ สามารถแบ่งออกเป็น 16 ขอบข่ายตามลักษณะของกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

สาขาและขอบข่าย.jpeg

อ้างอิงการแบ่งขอบข่ายตามประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติเรื่อง_หลักเกณฑ์_วิธีการ_และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก.pdf

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares