แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มโครงการ T-VER มาตรฐาน

แบบฟอร์มโครงการ Standard T-VER

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER มาตรฐาน แบบเดี่ยวและแบบควบรวม (3 Documents)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER แบบแผนงาน (T-VER PoA) (5 Documents)
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการ (3 Documents)
แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอก (2 Documents)
แบบฟอร์มตัวอย่างการเปิดบัญชีคาร์บอนเครดิต (4 Documents)
แบบฟอร์มระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (2 Documents)
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน (Revalidation Report) (2 Documents)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (2 Documents)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบบแผนงาน (PoA) (2 Documents)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอต่ออายุโครงการ (4 Documents)
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th