ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ T-VER

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอรับหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอรับหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
  • โปรแกรม: Standard T-VER

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ขอรับหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เพื่อเป็นการลดก๊าซเรือนกระจก และให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ
ช่องทางในการรับ - ส่งหนังสือของ อบก. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

343267

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares