ข้อกำหนดโครงการ

ผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits)

ผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits)

  • โปรแกรม: Standard T-VER

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ Standard T-VER หรือขอต่ออายุ ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำรายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits) โดยระบุข้อมูลผลประโยชน์ร่วมอื่นๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ที่โครงการมีนอกเหนือจากการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ
Co.jpeg

ผลประโยชน์ร่วม_Article_CO-BENEFIT_OF_CCM.pdf

 

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares