ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ผู้อํานวยการสํานักรับรองคาร์บอนเครดิต (สรค.)

นางสาวพฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ
MS.Puttipar Rotkittikhun
เบอร์โทรศัพท์ 02-1419850
อีเมล r_puttipar@tgo.or.th

Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th