แบบฟอร์มโครงการ Premium T-VER

แบบฟอร์ม / Forms

แบบฟอร์มโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการพัฒนาโครงการ Premium T-VER (1 Document)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ แบบเดี่ยวและควบรวม (4 Documents)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER แบบแผนงาน (T-VER PoA) (4 Documents)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอรับรองคาร์บอนเครดิต (1 Document)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบบแผนงาน (PoA) (1 Document)
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการ (1 Document)
ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (0 Document)
รายงานการติดตามประเมินผลความเสี่ยงต่อการสูญเสียคาร์บอนจากความไม่ถาวรของโครงการ (Non– permanence Risk Report) (1 Document)
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (1 Document)
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th