การพัฒนาโครงการ

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ

All Stories

  • โปรแกรม: Standard T-VER

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ

change P

ภายหลังจากโครงการได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ ผู้พัฒนาโครงการต้องแจ้งต่อ อบก. ทราบ ก่อนกระบวนการทวนสอบเพื่อขอการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกสิ้นสุดลง

การเปลี่ยนแปลงทั่วไป

คือ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ เช่น

  • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้พัฒนาโครงการ เจ้าของโครงการ
  • การเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
  • เปลี่ยนแปลงระยะเวลาคิดเครดิต โครงการสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาคิดเครดิตได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาคิดเครดิต คือ เมื่อเปลี่ยนระยะเวลาคิดเครดิตแล้ว วันเริ่มคิดเครดิตของโครงการต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสุดท้ายแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจสอบความใช้ได้

การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้แต่ไม่เข้าข่าย Re-validation

คือ การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการแต่ไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขการ Re-validation เช่น

  • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ เช่น การติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ เป็นต้น
  • การเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ของโครงการ เช่น เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น

           ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Monitoring Report) เพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกฯ สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และต้องแสดงเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ประเมินภายนอกฯ และ อบก.

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares