การพัฒนาโครงการ

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจก

  • โปรแกรม: Standard T-VER

change-P.jpeg

การเปลี่ยนแปลงที่ต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน (Re-validation)

  • มีการเพิ่มกิจกรรมโครงการประเภทอื่น ตามที่ระเบียบวิธีฯ กำหนด หรือใช้ระเบียบวิธีฯ ในการคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม
  • มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดหรือกักเก็บได้เข้าข่ายเป็นโครงการขนาดใหญ่
  • มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดหรือกักเก็บได้เพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 15
  • เปลี่ยนแปลงฉบับที่ (version) ของระเบียบวิธีฯ ที่ใช้ในการคำนวณ
  • มีการเปลี่ยนแปลงวิธีติดตามผลพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณ
  • กรณีโครงการประเภทที่ 13 หากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 15

      กรณีโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมโครงการหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนและเข้าข่ายต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน (Re-validation) ผู้พัฒนาโครงการต้องปรับแก้ไขรายละเอียดในเอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยใช้ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจฉบับที่มีผลใช้บังคับขณะที่ดำเนินการ Re-validation และจัดหาผู้ประเมินภายนอกฯ (VVB) ให้ดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแนวทางการตรวจสอบความใช้ได้ โครงการ T-VER ที่ อบก. กำหนด

     หมายเหตุ: ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน (Re-validation) ให้เป็นไปตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการ

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares