การพัฒนาโครงการ

ขั้นตอนการรับรองคาร์บอนเครดิต

ขั้นตอนการรับรองคาร์บอนเครดิต

  • โปรแกรม: Standard T-VER

Issue-Pcontent_.jpeg

โครงการแบบเดี่ยวและแบบควบรวม

           ผู้พัฒนาโครงการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก จำนวน 1 ฉบับต่อโครงการต่อครั้งที่ขอการรับรอง

 โครงการแบบแผนงาน

           ผู้พัฒนาโครงการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก จำนวน 1 ฉบับต่อโครงการแบบแผนงานต่อครั้งที่ขอการรับรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมผลการดำเนินงานของกลุ่มโครงการย่อยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการแบบแผนงานแล้ว
  • กลุ่มโครงการย่อยที่จะขอการรับรองได้ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกับช่วงเวลาที่ขอการรับรองตามที่ระบุในรายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกครั้งนั้นๆ
  • ระยะเวลาการขอรับรองคาร์บอนเครดิตแต่ละครั้งต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน (กำหนดโดยใช้อายุโครงการแบบแผนงาน)
  • กรณีที่กลุ่มโครงการย่อยใดภายใต้โครงการแบบแผนงาน ไม่ขอการรับรองคาร์บอนเครดิตในรอบของการรับรองตามที่ระบุในรายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกครั้งนั้นๆ จะไม่สามารถขอการรับรองเครดิตในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้อีก

หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองคาร์บอนเครดิต      

1) เป็นโครงการที่ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการดำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
2) ติดตามผลการลดและ/หรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และเก็บข้อมูลโครงการ Premium T-VER ตามที่ระบุในเอกสารข้อเสนอโครงการที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ Premium T-VER และหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ อบก. กำหนด
3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ขอรับการรับรองคาร์บอนเครดิต ต้องคำนวณตามระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ตามที่ได้เสนอในเอกสารข้อเสนอโครงการที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ Premium T-VER ทั้งนี้หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน (Re-validation) ให้ต้องคำนวณตามระเบียบวิธีฯ ตามที่ได้ขอเปลี่ยนแปลง
4) รายงานการติดตามประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Monitoring Report) และรายงานการติดตามประเมินผลความเสี่ยงต่อการสูญเสียคาร์บอนจากความไม่ถาวรของโครงการ ต้องได้รับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการ

การพิจารณารับรองคาร์บอนเครดิตจากโครงการ Premium T-VER ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ อบก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares