ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการ Standard T-VER แบบแผนงาน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการแบบแผนงาน

  • โปรแกรม: Standard T-VER

ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการแบบแผนงาน และเอกสารข้อเสนอกลุ่มโครงการย่อยภายใต้โครงการแบบแผนงาน สำหรับกลุ่มโครงการย่อย กลุ่มที่ 1 และเอกสารประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ Standard T-VER แบบแผนงาน โดยมีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการแบบแผนงาน ดังนี้

R.jpeg

วิธีการส่งเอกสารการสมัครขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER

  1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึง อบก. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  2. ทางเว็บไซต์ โดยส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์โครงการ T-VER ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares