ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการแบบเดี่ยวและแบบควบรวม

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน / การขอขึ้นทะเบียนโครงการ Premium T-VER แบบเดี่ยวและแบบควบรวม

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการแบบเดี่ยวและแบบควบรวม

  • โปรแกรม: Standard T-VER

Regis-P.jpeg

         ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนโครงการ Premium T-VER ให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งเอกสารข้อเสนอโครงการ  (Project Design Document: PDD) ต้องได้รับการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) จากผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB) และผู้พัฒนาโครงการต้องได้รับรายงานการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation Report) จากผู้ประเมินภายนอกฯ เพื่อนำไปประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ Premium T-VER ต่อไป นอกจากนี้ ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำรายงานการประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนและการป้องกันผลกระทบด้านลบ (SD & Safeguards Assessment Report) เพื่อให้ อบก. ตรวจสอบและใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนโครงการ

เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD)

ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ การคำนวณการดูดกลับ/การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการติดตามผลการดำเนินโครงการ รวมถึงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนโครงการ Premium T-VER

(1) เป็นโครงการที่ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการดำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย T-VER มาตรฐานขั้นสูง
(2) มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และมีการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะอย่างโปร่งใส
(3) กิจกรรมโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ หรือมีแผนการจัดการบรรเทาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบ และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มากกว่า 2 ด้าน
(4) กิจกรรมโครงการเป็นการดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ อบก. กำหนด
(5) กิจกรรมโครงการสอดคล้องกับระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
(6) เป็นโครงการที่ประเมินศักยภาพการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของโครงการตามระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในข้อ (5)
(7) เอกสารข้อเสนอโครงการต้องได้รับการตรวจสอบความใช้ได้จากผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการ ยกเว้นกลุ่มโครงการย่อยของโครงการแบบแผนงานตั้งแต่กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 2 เป็นต้นไป
(8) ใช้วิธีการติดตามผลและรายงานการลดก๊าซเรือนกระจกตามระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในข้อ (5)

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการแบบเดี่ยวและแบบควบรวม

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares