ผู้ประเมินภายนอก (VVB)

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอก

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอก

  • โปรแกรม: Standard T-VER

ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอก

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB)

  1. หน่วยงานที่จะสมัครเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน พร้อมหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่ อบก. กำหนด
  2. อบก. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น เพื่อพิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ หากเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง อบก. จะทำการแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
  3. อบก. เสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก พิจารณากลั่นกรอง ความถูกต้องและเสนอความเห็นคณะอนุกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกฯ ต่อไป
  4. อบก. แจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

 

Infographic_ขั้นตอนการขอรับรองVVB_FN-12-01.png

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ประเมินภายนอก

การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

     (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย กรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) นิติบุคคลที่เป็นหน่วยปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operational Entities: DOEs) ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)

(ข) นิติบุคคลที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO 14065 จากหน่วยงานรับรองระบบงานของต่างประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน

(ค) นิติบุคคลที่ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกจากคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ

ยื่นแบบคำขอพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ TGO ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ TGO จัดไว้ดังนี้

(1) คำขอขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ

(2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคล และหนังสือรับรองนิติบุคคลตามประเภทนิติบุคคล หรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

(3) สำเนาใบรับรองหรือใบอนุญาตจากคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ หรือสำเนาใบรับรองหรือใบอนุญาตเป็นหน่วยปฏิบัติการในการตรวจสอบ (Designated Operation Entities: DOE) หรือสำเนาใบรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO 14065 จากหน่วยงานรับรองระบบงาน (Accreditation Body)

(4) เอกสารแสดงรายชื่อและประวัติเจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามสาขาและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานหรือได้รับอนุญาต

(5) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าที่ที่เป็นผู้ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกของตนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจอย่างน้อย 1 หลักสูตร โดยหลักสูตรนั้นเป็นที่ยอมรับของ TGO (โดยมีระยะเวลาการอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 10 ชั่วโมง) หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นตามที่องค์การกำหนด

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares