ผู้ประเมินภายนอก (VVB)

VVB คืออะไร

VVB คืออะไร

  • โปรแกรม: Standard T-VER

 

ผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB)

     ผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB) คือ นิติบุคคลที่สาม (Third Party) ที่ดำเนินการด้วยความเป็นกลาง มีมาตรฐานการทำงานอย่างเป็นระบบได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าหน่วยรับรองมีความสามารถในการดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ โดยต้องได้รับการรับรองระบบงาน (Accreditation) สำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระจกตามมาตรฐาน ISO 14065: 2020, ISO 17029: 2019 และ IAF MD 6: 2014 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

     ผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ มีหน้าที่ออกถ้อยแถลงให้การรับรองผลในการตรวจสอบความใช้ได้ของเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) เพื่อขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER หรือทวนสอบรายงานการติดตามประเมินผล (Monitoring Report: MR) เพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระที่ลดหรือกักเก็บได้ (คาร์บอนเครดิต) ตามหลักเกณฑ์ที่ อบก. กำหนด 

ขอบข่ายการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ
     ขอบข่ายการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ อ้างอิงตามขอบข่ายการรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยการกําหนดสาขาและขอบข่ายในการรับรองระบบงานหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของ สมอ.อ้างอิงเอกสารขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน  (IAF Mandatory Document – Application of ISO/IEC 17011 in Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 14065))

1 อุตสาหกรรมด้านพลังงาน (Energy industries)
2 การส่งจ่ายพลังงาน  (Energy distribution)
3 ความต้องการการใช้พลังงาน  (Energy demand)
4 อุตสาหกรรมการผลิต  (Manufacturing industries)
5 อุตสาหกรรมเคมี  (Chemical industry)
6 การก่อสร้าง  (Construction)
7 การขนส่ง  (Transport)
8 การทำเหมืองและการผลิตแร่  (Mining and mineral production)
9 อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ  (Metal Production)
10 การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิง  (Fugitive emissions from fuels)
11 การรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและการใช้แฮโลคาร์บอนและซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์  (Fugitive emissions from production and consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride)
12 การใช้สารละลาย (Solvents use)
13 การจัดการและกำจัดของเสีย  (Waste handling and disposal)
14 การปลูกป่าและการฟื้นฟูป่า  (Afforestation and reforestation)
15 การเกษตร  (Agriculture)
16 การดักจับและเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใต้พื้นดิน  (Carbon capture and storage of CO2 in geological formations)

 

ทีมผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ (Validator and verifier team)
     ทีมผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ (Validator and verifier team) คือ บุคลากรได้รับมอบหมายจากหน่วยงานผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจให้ทำหน้าที่ในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ต่อข้อมูลที่ผู้พัฒนาโครงการได้อธิบายไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ หรือรายงานการติดตามประเมินผลปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเอกสารอื่นๆ และต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14066: 2011 และเพียงพอกับกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verification) ของทีมผู้ตรวจสอบความใช้ได้และผู้ทวนสอบ (Validator and verifier team) ต้องมีความสอดคล้องตามข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ISO 14046-3: 2019 และแนวทางการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของ อบก.

What s VVB

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares