การซื้อขายคาร์บอนเครดิต

การเปิดบัญชีซื้อขาย

การเปิดบัญชีซื้อขาย

  • โปรแกรม: Standard T-VER

ผู้พัฒนาโครงการหรือผู้ประสงค์จะแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต จะต้องเปิดบัญชี Premium T-VER กับ อบก. ก่อนดำเนินการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต ในระบบทะเบียนของ อบก. 

open_registry-P.jpeg

อบก. พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารโดยจะดำเนินการเปิดบัญชี  Premium T-VER และแจ้งผลแก่ผู้ใช้งาน ภายใน 15 วันทำการ

QA_open_registry-P.jpeg

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares