ข้อกำหนดโครงการ

การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) ของโครงการ Premium T-VER

การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality)

 • โปรแกรม: Standard T-VER

   โครงการ Premium T-VER ต้องมีการดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Business as Usual) โดยผู้พัฒนาโครงการต้องดำเนินการพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ   "ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย Premium T-VER พ.ศ. 2566" 

โครงการที่จะพัฒนาเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย Premium T-VER ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เป็นการดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติจากที่กฎหมายกำหนด
 2. ใช้เทคโนโลยีที่เข้าข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ต้องพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Technology Positive List) หรือ
 3. เป็นกิจกรรมที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติโดยทั่วไป (Common Practice) และผ่านการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality)

วิธีการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) 

Additionality-Pcontent_.jpeg

Technology Positive List หมายความว่า รายการเทคโนโลยีลดก๊าซเรือนกระจกที่มีความก้าวหน้า และหรือมีราคาสูงกว่าเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ทั่วไป หรือยังมีการใช้งานไม่แพร่หลายและหรือมีข้อจำกัดในการใช้งานตามรายการที่กำหนดไว้ ดังนี้

 • พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว
 • พลังงานจากคลื่น
 • พลังงานลมจากนอกชายฝั่ง
 • พลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพ
 • พลังงานชีวภาพที่มีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Bio-energy with Carbon Capture and Storage: BECCS)
 • พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า (Concentrating solar power)
 • การดักจับและใช้ประโยชน์คาร์บอน (Carbon Capture and Utilization: CCU)
 • การดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS)

องค์การจะดำเนินการทบทวนรายการเทคโนโลยีที่เข้าข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ต้องพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Technology Positive List) เป็นระยะ อย่างน้อยทุกห้าปี โดยสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และเสนอคณะกรรมการพิจารณา

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares