ข้อกำหนดโครงการ

ระยะเวลาคิดเครดิต

ระยะเวลาคิดเครดิต Premium T-VER

 • โปรแกรม: Standard T-VER

crediting_period-P.jpeg

 

โครงการเดี่ยว (Single Project) และโครงการแบบควบรวม (Bundling project)

 • โครงการประเภทที่ 1-12 และโครงการประเภทที่ 13 เฉพาะกิจกรรมลดก๊าซมีเทนหรือไนตรัสออกไซด์จากการเกษตร ให้มีอายุ 5 ปี  และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง 
 •  โครงการลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการเกษตร และโครงการการดักจับ กักเก็บ และ/หรือการใช้ประโยชน์จากก๊าซเรือนกระจก ให้มีอายุ 15 ปี  เว้นกรณีที่ระเบียบวิธีฯ กำหนดระยะเวลาการคิดเครดิตไว้ ให้ใช้ตามที่ระเบียบวิธีฯ กำหนดไว้ และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง

โดยกำหนดให้วันเริ่มต้นคิดเครดิตของโครงการที่จะขอต่ออายุเป็นวันถัดไปนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการคิดเครดิตของโครงการที่ระบุในเอกสารข้อเสนอโครงการ

โครงการแบบแผนงาน (Programme of Activities: PoA) 

 1. โครงการประเภทที่ 1-12 ให้มีอายุโครงการ 20 ปี 
 2. โครงการประเภทที่ 13 เฉพาะกิจกรรมลดก๊าซมีเทนและหรือไนตรัสออกไซด์จากการเกษตร ให้มีอายุโครงการ 20 ปี 
 3. โครงการประเภทที่ 13 ที่ไม่ใช่โครงการตามข้อ (ii) และโครงการประเภทที่ 14 ให้มีอายุโครงการ 60 ปี 
 4. โครงการประเภทที่ 15 ให้มีอายุโครงการแบบแผนงานตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด

กลุ่มโครงการย่อย (Component Project Activities: CPA) ภายใต้โครงการแบบแผนงาน 

 1.   โครงการประเภทที่ 1-12 ให้มีอายุโครงการ 5 ปี 
 2.   โครงการประเภทที่ 13 เฉพาะกิจกรรมลดก๊าซมีเทนและหรือไนตรัสออกไซด์จากการเกษตร ให้มีอายุโครงการ 5 ปี 
 3. โครงการประเภทที่ 13 ที่มิใช่โครงการตามข้อ (ii) และโครงการประเภทที่ 14 ให้มีอายุโครงการ 15 ปี 
 4. โครงการประเภทที่ 15 ให้มีอายุโครงการตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด

   เมื่ออายุโครงการของกลุ่มโครงการย่อย (CPA) หมดลงให้สามารถต่ออายุโครงการได้อีก 2 ครั้ง และให้อายุโครงการของกลุ่มโครงการย่อยหมดลงตามอายุโครงการแบบแผนงาน

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares