ระเบียบวิธี

ขั้นตอนการพัฒนาระเบียบวิธี

ขั้นตอนการพัฒนาระเบียบวิธี

  • โปรแกรม: Standard T-VER

การพัฒนาระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology)
ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจอาจพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่ อบก. หรือบุคคลภายนอก โดยมีขั้นตอนการพัฒนาระเบียบวิธีฯ ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ อบก. หรือบุคคลภายนอกจัดทำร่างระเบียบวิธีฯ ตามรูปแบบเอกสารที่ อบก. กำหนด
  2. กรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้พัฒนาร่างระเบียบวิธีฯ ให้จัดส่งร่างระเบียบวิธีฯ ไปยัง อบก. โดยระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
  3. อบก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบเอกสาร ภายในระยะเวลา 10 วันทำการ หากไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ผู้พัฒนาระเบียบวิธีฯ ปรับปรุงแก้ไข
  4. อบก. เสนอร่างระเบียบวิธีฯ ที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ความคิดเห็น ทั้งนี้ อบก. จะเชิญผู้พัฒนาระเบียบวิธีฯ มาตอบข้อซักถามตามความเหมาะสม พร้อมนี้ อบก. เผยแพร่ร่างระเบียบวิธีฯ บนเว็บไซต์ของ อบก. เป็นเวลา 30 วัน เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ
  5. อบก. ปรับแก้ไขร่างระเบียบวิธีฯ ตามคิดเห็นที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญและความคิดเห็นที่ได้รับจากสาธารณะ
  6. อบก. เสนอร่างระเบียบวิธีฯ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกพิจารณา กรณีที่คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นให้แก้ไขร่างระเบียบวิธีฯ อบก. อาจขอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม และเชิญผู้พัฒนาระเบียบวิธีฯ มาตอบข้อซักถามตามความเหมาะสม
  7. อบก. นำเสนอระเบียบวิธีฯ ที่ได้รับการรับรองให้คณะกรรมการ อบก. ทราบ
  8. อบก. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้พัฒนาระเบียบวิธีฯ ทราบ

procedure meth TH

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares