ข้อกำหนดโครงการ

การต่ออายุโครงการ Standard T-VER

การต่ออายุโครงการ

  • โปรแกรม: Standard T-VER

9.jpeg

  ต่ออายุ.jpeg

กรณีการต่ออายุโครงการภายใต้โครงการแบบแผนงาน
กลุ่มโครงการย่อยที่ 1 ต้องได้รับการตรวจสอบความใช้ได้จากผู้ประเมินภายนอกภาคสมัครใจ (VVB)

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares