ข้อกำหนดโครงการ

ระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ Standard T=VER

ระยะเวลาคิดเครดิต

  • โปรแกรม: Standard T-VER

ระยะเวลาคิดเครดิต หรืออายุโครงการ

ระยะเวลาคิดเครดิตหรืออายุโครงการของโครงการเดี่ยว แบบควบรวม และแบบแผนงาน รวมทั้งกลุ่มโครงการย่อยภายใต้โครงการแบบแผนงาน เป็นไปตามประเภทของกิจกรรมโครงการ ดังนี้

ประเภทโครงการ

ระยะเวลาคิดเครดิต
ของโครงการเดี่ยวและโครงการแบบควบรวม
และกลุ่มโครงการย่อยภายใต้โครงการแบบแผนงาน (ปี)

อายุของกรอบแผนงาน
(ปี)

ประเภทที่ 1-12 และประเภทที่ 14

7

14

ประเภทที่ 13

(เฉพาะกิจกรรมลดก๊าซมีเทนและหรือไนตรัสออกไซด์จากการเกษตร)

7

20

ประเภทที่ 13

(เฉพาะกิจกรรมการลด ดูดซับ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้)

10

20

ประเภทที่ 15

ตามประกาศที่คณะกรรมการ อบก. กำหนด

การกำหนดวันที่เริ่มคิดเครดิตของโครงการ 

7.jpeg

 

 

0
Shares
Image

ที่อยู่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 02 141 9841-47 | Fax : 02 143 8403 | E-Mail : info@tgo.or.th 

0
Shares