Standard T-VER Forms

List of all Standard T-VER Forms

Standard T-VER Forms

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER มาตรฐาน แบบเดี่ยวและแบบควบรวม (3 Documents)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER แบบแผนงาน (T-VER PoA) (5 Documents)
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการ (3 Documents)
แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอก (2 Documents)
แบบฟอร์มตัวอย่างการเปิดบัญชีคาร์บอนเครดิต (4 Documents)
แบบฟอร์มระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (2 Documents)
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน (Revalidation Report) (0 Document)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (2 Documents)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกแบบแผนงาน (PoA) (2 Documents)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอต่ออายุโครงการ (4 Documents)
Image