รายการเอกสารเผยแพร่

รูปภาพหน้าปก ชื่อเอกสาร เปิดเอกสาร
Standard T-VER Standard T-VER เปิดเอกสาร
Standard T-VER ป่าไม้ Standard T-VER ป่าไม้ เปิดเอกสาร
แนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Standard T-VER) (ฉบับที่ 4.0) Guideline for Standard Thailand Voluntary Emission Reduction Program (Version 4.0) เปิดเอกสาร
แนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย มาตรฐานขั้นสูง (Premium T-VER) (ฉบับที่ 3.0) Guideline for Premium Thailand Voluntary Emission Reduction Program (Version 3.0) เปิดเอกสาร
คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากความไม่ถาวรสำหรับโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง สาขาป่าไม้และการเกษตร non เปิดเอกสาร
คู่มือประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืน และการป้องกันผลกระทบด้านลบ ของโครงการ พ.ศ. 2566 SD & Safeguards Assessment Guidelines เปิดเอกสาร
คู่มือการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติม จากการดำเนินงานตามปกติ สำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) มาตรฐานขั้นสูง Guidelines for the demonstration and assessment of additionality for Premium Thailand Voluntary Emission Red เปิดเอกสาร
คู่มือการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (มีนาคม พ.ศ.2566) T-VER Validation and Verification Guidelines, Edition 2, March 2023 เปิดเอกสาร
Premium T-VER Premium T-VER เปิดเอกสาร
คู่มือการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นสำหรับโครงการที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) พ.ศ. 2566 Guidelines for organizing the participation process and listening to opinions เปิดเอกสาร