Renewal of Crediting Period

 • โปรแกรม: Standard T-VER

การต่ออายุโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

        ผู้พัฒนาโครงการที่ประสงค์จะขอต่ออายุโครงการ T-VER ต้องยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการสิ้นสุด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. ดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการดำเนินงานสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาโครงการ T-VER
 2. สอดคล้องกับระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ตามที่คณะกรรมการกำหนด
 3. ประเมินศักยภาพการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของโครงการเป็นไปตามระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกฯ ตามข้อ 2) และสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาโครงการ T-VER
 4. ใช้วิธีการติดตามผลและรายงานการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจกตามระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกฯ ตามข้อ 2)

เอกสารที่ใช้ในการขอต่ออายุโครงการ T-VER

 1. ใบคำขอต่ออายุโครงการ T-VER จำนวน 1 ฉบับ
 2. เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) ฉบับใหม่
 3. ไฟล์การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบไฟล์ MS Excel
 4. รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit Report) ฉบับใหม่
 5. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ
 6. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่บันทึกข้อมูลโครงการทั้งหมด จำนวน 1 ชุด (เฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นคำขอนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ ณ สถานที่ทำการขององค์การ)

ขั้นตอนการต่ออายุโครงการ T-VER

 1. ส่งคำขอต่ออายุโครงการ T-VER และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยัง อบก. ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. อบก. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง อบก.จะแจ้งให้ผู้พัฒนาโครงการปรับแก้ไขและส่งกลับไปยัง อบก. ภายใน 15 วันทำการ หากผู้พัฒนาโครงการไม่จัดส่งเอกสารไปยัง อบก. ตามกำหนดเวลา อบก.จะจำหน่ายคำขอออกจากสารบบ
 3. เจ้าหน้าที่ อบก. จะพิจารณาลงพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ เหมาะสม และพอเพียง ตามหลักเกณฑ์โครงการ และระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกฯ
 4. อบก. จะนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อกลั่นกรองความถูกต้อง ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารโครงการครบถ้วนและถูกต้อง
 5. กรณีโครงการผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการฯ อบก.จะนำเสนอคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่ออายุโครงการ รวมระยะเวลาพิจารณาทั้งหมดไม่เกิน 60 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารโครงการครบถ้วนและถูกต้อง
 6. อบก. แจ้งผลการพิจารณาต่ออายุโครงการให้ผู้พัฒนาโครงการทราบ และออกหนังสือแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอต่ออายุโครงการ T-VER

วิธีการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) ฉบับใหม่

      1) ประเภทโครงการการพัฒนาพลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การจัดการของเสีย และการจัดการในภาคขนส่ง

  • ใช้ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ฉบับเดิม (กรณีใช้ระเบียบวิธีฯ ฉบับใหม่ ต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน (Revalidation))
  • ต้องประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการ ณ ปัจจุบันของโครงการ โดยใช้ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) 3 ปีย้อนหลังล่าสุดเฉลี่ย มาใช้ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน (Baseline Emission) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)
  • กำหนดให้โครงการมีระยะเวลาคิดเครดิต 7 ปี
  • กำหนดให้วันเริ่มต้นคิดเครดิตของโครงการที่จะขอต่ออายุเป็นวันถัดไปนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ

       2) ประเภทโครงการการเกษตร

  • ใช้ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ฉบับเดิม (กรณีใช้ระเบียบวิธีฯ ฉบับใหม่ ต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน (Revalidation))
  • ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้โดยใช้ข้อมูลเดียวกันกับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน (Baseline Emission) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) ในเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับเดิม
  • การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในกรณีฐาน ได้แก่ พืชเกษตรยืนต้น
   • กรณีจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่าคาดการณ์ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในปีสุดท้ายของระยะเวลาคิดเครดิตที่ระบุในเอกสารข้อเสนอโครงการเดิมเป็นค่ากรณีฐานใหม่
   • กรณีการขอรับรองคาร์บอนเครดิต ให้ใช้ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในปีสุดท้ายของระยะเวลาคิดเครดิตที่ผ่านการทวนสอบเป็นค่ากรณีฐานใหม่
  • การคาดการณ์ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในปีใด ๆ สามารถใช้อัตราเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนตามเอกสารข้อเสนอโครงการเดิม หรือใช้ข้อมูลย้อนหลังของโครงการอย่างน้อย 3 ปีมาหาค่าเฉลี่ย ในการประเมิน
  • กำหนดให้โครงการมีระยะเวลาคิดเครดิต 7 ปี
  • กำหนดให้วันเริ่มต้นคิดเครดิตของโครงการที่จะขอต่ออายุเป็นวันถัดไปนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ

         3) ประเภทโครงการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า และการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูป่า

  • ใช้ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ฉบับเดิม (กรณีใช้ระเบียบวิธีฯ ฉบับใหม่ ต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน (Revalidation))
  • การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในกรณีฐาน
   • กรณีจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่าคาดการณ์ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในปีสุดท้ายของระยะเวลาคิดเครดิตที่ระบุในเอกสารข้อเสนอโครงการเดิมเป็นค่ากรณีฐานใหม่
   • กรณีการขอรับรองคาร์บอนเครดิต ให้ใช้ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในปีสุดท้ายของระยะเวลาคิดเครดิตที่ผ่านการทวนสอบเป็นค่ากรณีฐานใหม่
  • การประเมินอัตราการเปลี่ยนแปลงรายปีของพื้นที่ป่า (Annual Rate Conversion)
   • ทบทวนอัตราการเปลี่ยนแปลงรายปีของพื้นที่ป่าให้สอดคล้องกับการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน โดยกำหนดให้ระยะเวลาของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าที่นำมาใช้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หากอัตราการเปลี่ยนแปลงรายปีของพื้นที่ป่ามีค่ามากกว่า 0 (ศูนย์) (พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น) กำหนดให้ค่า ARC=0 (ศูนย์)
  • การคาดการณ์ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในปีใด ๆ สามารถใช้อัตราเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนตามเอกสารข้อเสนอโครงการเดิม หรือใช้ข้อมูลย้อนหลังของโครงการอย่างน้อย 3 ปีมาหาค่าเฉลี่ย ในการประเมิน
  • กำหนดให้โครงการมีระยะเวลาคิดเครดิต 10 ปี
  • กำหนดให้วันเริ่มต้นคิดเครดิตของโครงการที่จะขอต่ออายุเป็นวันถัดไปนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ
0
Shares
Image
0
Shares