เว็บไซต์โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)
ปิดให้บริการ!
และเปลี่ยนเป็นกลไกลดก๊าซเรือนกระจก http://ghgreduction.tgo.or.th
"เข้าสู่เว็บไซต์กลไกลดก๊าซเรือนกระจกรูปแบบใหม่ คลิก"